31. maaliskuuta 2015

Edunvalvonnan osavuosikatsaus

Opiskelijoiden edunvalvonta on opiskelijakunnan tärkein tehtävä. LAMKOssa tätä työtä tehdään jatkuvasti, mutta opiskelijoille emme ole onnistuneet edunvalvonnan merkitystä täysin konkretisoimaan. Edunvalvontatyön näkyväksi tekeminen on yksi toiminnan tavoitteistamme ja tässä kirjoituksessa pyrin avaamaan, millaisissa yhteyksissä opiskelijoilla on sananvaltaa. Edustajiamme on jäseninä useissa eri työryhmissä, lautakunnissa ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa.

1) Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Osakeyhtiön hallituksessa on täysivaltainen opiskelijajäsen (Miika Mäkitalo, LAMKOn edustajiston puheenjohtaja, liiketalous). Oy:n hallitus ei suorannaisesti ole edunvalvonnan toimielin, koska hallituksen jäsenen tehtävä on toimia osakeyhtiön parhaan edun mukaisesti, mutta on erittäin tärkeää saada päätöksissä myös opiskelijan mielipide kuuluville.

2) Korkeakoululautakunta. Korkeakoululautakunnan tehtäviin kuuluu

1. Ammattikorkeakoulutoiminnan, erityisesti koulutuksen kehittäminen

2. Koulutuksen ohjelmatason dokumenttien hyväksyminen

3. Opiskelijahallintoon ja muut opetukseen liittyvät päätökset, lukuun ottamatta tutkintolautakunnalle kuuluvia asioita:
Opiskelijahallintoon liittyvät päätökset
− opetussuunnitelmien ja tutkintovaatimusten perusteet
− opiskelijavalintaperusteet
− opinto-oikeuden pidentämisen perusteet
− siirto-opiskelijan valinnan perusteet
− yhteishaun ulkopuoliset hakuasiat
− muut opiskelijahallinnon päätökset

Muut opetukseen liittyvät päätökset
− pedagogisten ohjeiden hyväksyminen
− lukuvuoden pedagogisista aikatauluista päättäminen: tutkintopäivät,
vapaajaksot, ilmoittautumisajat
− muut opetukseen liittyvät päätökset

4. Laatujärjestelmä - opiskelijapalautejärjestelmän ja muut koulutukseen liittyvät
laatuasioiden linjaukset ja kehittäminen

5. Tutkintosäännön päivittäminen osakeyhtiön hallitukselle päätettäväksi

6. Strategioista lausuminen

Edustajina korkeakoululautakunnassa ovat LAMKOn edustajiston puheenjohtaja Miika Mäkitalo ja hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström.

3) Opintotukilautakunta. Opintotukilautakunnan tehtävänä on opintotukilain 9 §:n mukaan

1. seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti tai pyydettäessä lausunto opintojen edistymisestä

2. määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle
           
3. määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle
           
4. antaa Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, onko opintolainan valtiontakauksen saanut tutkinnon suorittanut, oikeutettu opintolainavähennykseen
           
5. antaa oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää opintotukilain 7 a §:ssä säädetyllä tavalla.

Opintotukilautakunnassa opiskelijajäseninä ovat Mika Blomberg (tekniikka), Ville Jokinen (liiketalous), Jussi Ruskeala (liiketalous) ja Antti Hartikainen (tekniikka).

4) Tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tärkein tehtävä on tutkintosäännön tekeminen. Tutkintosääntö antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Opiskelijaedustajana tutkintolautakunnassa on LAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

5) Multicultural campus.  Osa FCD-hanketta. Tässä suunnitellaan uutta aidosti kansainvälistä Lahden ammattikorkeakoulun kampusta. Edustajana LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen.

6) Opettajatutorkoulutus. Toteutetaan ensimmäistä kertaa LAMKissa. Olemme mukana seuraamassa ja kuuntelemassa sekä kouluttamassa tutoropettajia heidän koulutuksessaan tutoropiskelijatoiminnasta LAMKissa. Edustajina LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen sekä tutorvastaava Lauri Isotalo.

7) Opintojen ohjauksen kehittämistiimi. Suunnittelee ja kehittää ohjaustoimintaa LAMKissa. Tiimin jäsenet vastaavat ohjauksen käytännön toimenpiteistä yksiköissä ja koordinoivat ohjaustoimintaa ja ovat yhteyshenkilöinä koulutusalalla ja matriiseissa. Edustajina ovat LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen, LAMKOn tutorvastaava Lauri Isotalo sekä LAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

8) Koo-kuppiloiden asiakastoimikunta. Koo-Kuppiloiden asiakaspalautetta ja toiminnan kehittämistä käsittelevä toimikunta. Opiskelijaedustajina LAMKOn viestintävastaava Minna Ikkala ja kulttuurivastaava Juhana Salminen.

9) LAMKin strategiatyöpaja. LAMKin strategiatyöpajassa käsitellään strategian uudistamista, profiileja ja LAMKin tulevaisuutta. Edustajana LAMKOn viestintävastaava Minna Ikkala.

10) M19-tilajaosto. Tilajaostossa mietitään Niemen kampuksen tiloja yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa mm. kalusteisiin ja piirrustuksiin liittyen. Edustajina LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström ja varapuheenjohtaja Monna Salmi.

11) Sähköisten palvelujen kehittämisen työryhmä. Tarkoituksena on selvittää nykytilannetta opiskelijoiden sähköisten palvelujen osalta ja kehittää palvelukokonaisuutta tarkoituksenmukaiseksi ja toimivaksi. Opiskelijajäseninä ovat LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström ja koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

12) FUAS-opiskelijapalautetyöryhmä. Nimensä mukaisesti opiskelijoilta saadun palautteen käsittelyryhmä. Edustajana LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström.

13) Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä. Ryhmän tehtävänä on suunnitella opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja toimenpiteitä. Ryhmässä käydään läpi opiskelijoiden hyvinvointiky-selyn tulokset ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Käydään läpi eri toimijoiden kautta tulleita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Ryhmä tekee yhteistyötä alueen muiden hyvinvointitoimijoiden kanssa. Edustajina ovat LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström, LAMKOn pääsihteeri Jari Koistinen ja LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen.

14) LAMKin mobiiliapplikaatiotyöryhmä. Perimmäinen tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa useimmiten tarvittavan informaation löytymistä, kuten lukujärjestysten ja lounaslistojen. Edustajana LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen.

15) Laatutyön strateginen ohjausryhmä. Opiskelijajäsenenä LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström.

16) Laatujärjestelmän kehittämistiimi. Opiskelijajäsenenä LAMKOn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

17) E-Oppimisen kehittämisryhmä. eOppimisen kehittämisryhmä ennakoi pedagogisen ja teknologisen kehityksen mukaan tuomia mahdollisuuksia opetuksen ja opetuksen tukitoimintojen kehittämiselle ja tekee tältä pohjalta konkreettisia toimenpide-esityksiä LAMKin johdolle, koulutusaloille ja Tietohallinnolle. Opiskelijaedustajana LAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Marjut Lehtinen.

Tässä ainakin 17 syytä, miksi toimistomme on välillä suljettu kokousten vuoksi. Näiden lisäksi on myös erinäisiä muita ryhmiä, joissa vaikuttamistyötä tehdään. Toivottavasti tämä antaa hieman käsitystä opiskelijakunnissa tehtävästä edunvalvontatyöstä, työtunteja niihin menee paljon!

Lomaterveisin,

pääsihteeri Jari Koistinen

27. maaliskuuta 2015

Mihin nyt oikein lähdin mukaan?

Lamkissa on helppo lähteä kaikkeen mukaan, mutta hankala sanoa välillä ei kaikelle kiinnostavalle. Yksi asia johtaa toiseen ja kv-tutorista tulee edustajiston varapuheenjohtaja. Miten sitten näin kävikään?

Keskustelu tärkeässä tilaisuudessa LAMKin opiskelijoiden asioiden puolesta, johti siihen että päätin hakea mukaan edustajistoon, ilman tietämättä mitä varsinaisesti tulisin siellä tekemään. Edustajisto on varmasti monelle opiskelijalle hieman kysymysmerkki. Mitä me sitten siellä teemme? Edustajiston tehtävänä on käyttää suurinta päätäntävaltaa ja seurata, mitä oma opiskelijakuntamme LAMKOn rakas hallitus tekee ja linjaa.

Miksi ihmeessä varapuheenjohtaja? No, päätin haastaa vanhan tekijän ja tuoda jotain uutta edustajistoon, vaikka näitä kyseisiä lupauksia ei vielä ole välttämättä toteutettu kokonaan. Aikaa tämä ei kuitenkaan paljoa vie, mutta monia kokemuksia rikkaampana varmasti tästä selviydyn.

Miten tämän sitten pystyisi kiteyttämään? Jos sinulla kyseinen lukija, on jotain asiaa mihin haluisit puuttua ja antaa palautetta, etsi oikea kanava ja väylä sitä varten. Hieman omatoimisuutta vaaditaan, rohkeasti siis mukaan vaan!

Lotta
Edustajiston varapuheejohtaja
evpj@lamko.fi

--

What did I sign up for now?

In Luas there is always easy to get involved in everything and not easy sometimes to say no to something that is interesting. One thing leads to a another and international tutor becomes the vice chairman of representatives. How did this happen then?

Conversation in important meeting involving students of Luas, lead me applying to the board of representatives, without knowing what i was going to do there. The board of representatives must be a questionmark for most of the students. Then what do we do there? The board uses it highest authority and keeps track what our own darling LAMKO’s board is doing and linen.

But why on earth the vice chairman? Well, i decided to challenge the old operator and bring something new to the board of representatives, althought these promises haven’t been yet fully fullfilled. However this doesn’t take time that much, but it gives even more experience.

How could i summarize this? If you the reader has something that you want to interfere with or give feedback, find the right path for those thoughts. It only needs some independent initiative, so be brave and get involved!

Lotta
Vice Chairman of the Board of representatives
evpj@lamko.fi

22. maaliskuuta 2015

KOPON KYHÄELMÄT PART 1.

”Onhan tää kopon elämää, saan päivät teitä hämmentää. Voi turhat tunnit, kurssit unohtaa. Mä sanon, kopon elämää näin meikä tämän järjestää, sen minkä toiset yöllä aikaan saa!”

Kopo= Koomisen ovela polkupyörälähetti ja olympiavoittaja
Kopo= Kaikin puolin opinhaluinen paanukattomestari ja opaskoirakouluttaja
Kopo= Koulutuspoliittinen vastaava


Kuten edellä huomattiin, kopon tehtävät pitävät sisällään erittäin paljon perusduuneja laidasta laitaan ja laitojen yli. Koskaan ei tiedä milloin saa toimia golfpallosukeltajana Lahden Vesijärvellä tai tehdä virkaa Herra Tasavallan Presidentin ruokamaistajana linnanjuhlissa. Kaikki nämä haasteet vaativat vähintään naisten kympin verran verta, hikeä ja kahvia. Kopo on usein ”takapiru”, jonka mediaseksikkyys on pyöreä nolla, tai ehkä jopa vähän miinuksen puolella. Näin on myös minun kohdallani. Muut kollegat kyhäävät kissanristiäisiä ja askartelevat haalarimerkkejä päivät pitkät. Kopon peruskaura on kuitenkin paljon diipimpää kamaa. Tällä kertaa ajattelin herättää ajatuksia aiheesta…

YHTEISHAKU

Kuten (lähes) kaikki tiedämme, yhteishaku on startannut! En halua tehdä pitkää ja tylsää listaa siitä, miksi jonkun pitäisi hakea ammattikorkeakouluun ja millaista elämä sitten on. Löysin sivuston, joka on tehnyt sen puolestani. Nykyään on muodikasta sanoa ”jätän vain tämän linkin tähän” … Niin teen myös minä, joten olkaa ystävälliset ja käykää väijymässä mitä tämän linkin takaa ja edestä löytyy! http://minaamkopiskelijana.tumblr.com/

-YOU FRIENDLY NEIGHBORHOOD KOPOMÄN-

--- And same in London --- Och samma på engelska ---

As you can see ”the head of educational policies” is not really the sexiest and coolest name for anyone. Even if it would be shortened for example as HEP. Well that’s all about the name, let’s forget it. When you’re a HEP, you’ll never know what to expect. Sometimes you have to be a golf ball diver in a lake Vesijärvi and sometimes you just have to save the world without anyone noticing.


Today instead of saving the world again I’m going to generate ideas why to seek to the universities of applied sciences… I couldn’t manage to create a boring and long list of it by myself so I just leave this url here. Go and check it out with finnish friends if you have troubles about translations. So here we go, have fun! http://minaamkopiskelijana.tumblr.com/

-YOU FRIENDLY NEIGHBORHOOD KOPOMAN-

16. maaliskuuta 2015

Aleksin Appro did it again – KATSO KUVAT!


(in English below)
Passit myyty loppuun ennätysajassa! Hirveä mediamyrsky jo viikkoja ennen itse tapahtumaa! Ennätysmäärä väkeä liikenteessä! Kovimmat lahtelaisartistit kuunaan ja Tivolin kävijäennätykset rikki että paukkui! 

Hyvä Lahti, upeaa opiskelijat!

Tässä vaiheessa on hyvä kiittää Appron taustavoimia; Appron tapahtumapäällikköä Natalia Lehtistä ja hänen approtiimiään. Jenni Hännistä uurastuksesta ja upeasta Appro-ilmeestä! Alexis Oksia ja Sami Rosendahlia nopeasta toiminnasta ja onnistuneesta nettisivujen toteutuksesta! Ja tottakai paikallisia ravintoloita ja Lahden Tivolia, jotka lopulta mahdollistivat koko lystin!


  Kiitos!

Kulttuurivastaava pitää tämän postauksen lyhyenä ja tähyää Vappuun. Otetaanpas nopea tietoisku, vappuisku:


Jos olet opiskelija, varoissasi tai varaton, harkitset viettäväsi Vappua, ja harkitset viettäväsi sen Lahdessa niin varaudu 29.4.2015 alkavaan Lahtelaisten opiskelijajärjestöjen yhteiseen Lahen Vappukarnevaaliin! Ohjelma julkaistaan lähipäivinä


---------------------------------------------       in English      --------------------------------------------#pääsihteeri vastasi koko passi-rumbasta

Appro passes sold in a record time! Crazy media storm weeks before the actual event! More people onthe move than ever before! Hottest home town artists of all time, and BOOM, visitor record in Tivoli!

Abslutely awesome Lahti, and stunning all you STUDENTS!This is a good time to thank all the people behind the Appro! Natalia Lehtinen and her Appro-team! Jenni Hänninen for excellent job with the new Appro appearance. Our thanks also to Alexis Oksi and Sami Rosendahl for creating the new Appro web page at a short notice! And of course, all the restaurants in Lahti who made the FUN possible! Cheers!

The head of culture will say no more, (sticking to the old KISS-rule) except…about the First of May celebrations (Vappu).If you are a student, with money or without it, you are considering to take part first of May celebrations, and you are considering to do it in Lahti! Then prepare yourself to Lahti Vappu Carnival –party bender starting 29th April! The program will be out soon.
See the first published Appro pictures here!

Keväisin terveisin,


Juhana

Kulttuurivastaava | Head of Culture
kulttuuri@lamko.fi


8. maaliskuuta 2015

Opiskelijan oikeus: 4 x koulutuslupaus

(in English below)

Kuluneen viikon aikana LAMKO järjesti ständikiertueen vieraillen eri kampuksilla PalautePalmun kanssa. Näillä ständeillä olette ehkä huomanneet hyvien namujen ja haalarimerkkien lisäksi violetteja tarroja, julisteita sekä pieniä lehtiä, jossa lukee isolla #KOULUTUSLUPAUS. Aihe saattaa olla vieras ja aiheuttaa väristyksiä, kun näkee sanan eduskuntavaalit. Onneksi tällä kertaa ei tarvitse miettiä, meneekö ääni hukkaan eduskuntavaaleissa.


Mikä ihmeen koulutuslupaus?
Koulutuslupaus on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) valtakunnallinen eduskuntavaalikampanja. Kampanjalla halutaan muistuttaa ehdokkaita ja puolueita siitä, mitkä ovat suomalaisen yhteiskunnan kulmakiviä: korkea osaaminen ja kansainvälisesti tunnettu ja arvotettu koulutusjärjestelmämme. Kampanjan kärkinä loistavat neljä opiskelijoille äärimmäisen tärkeää kohtaa:
  • Maksuton koulutus kaikille. Tasa-arvoinen koulutus ei saa olla kiinni kenenkään taustasta tai varallisuudesta vaan kaikille pitää turvata yhdenvertainen kouluttautumismahdollisuus
  • YTHS:n (ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) laajentaminen kaikille korkeakouluopiskelijoille. Moni opiskelija kärsii yksin hiljaisuudessa esimerkiksi väsymyksestä, joka vaikuttaa opintojen sujumiseen. Monelle tutut "all-nighterit" vaativat veronsa ennen pitkää, joka voi johtaa pahimmassa tapauksessa opintojen keskeytykseen. YTHS tarjoaa laadukasta opiskeluterveydenhuoltoa, jonka toiminta on turvattava ja myös laajennettava AMK-opiskelijoille, joiden nykyisissä terveyspalveluissa on paljon puutteita. Tällä tavalla opiskelijat saadaan yhdenvertaiseen asemaan ja hyvän terveydenhuollon piiriin.
  • Opintotukea ei heikennetä. Opiskelijalla pitää olla mhdollisuus keskittyä opiskeluun, mutta myös opiskelijan pitää olla mahdollisuus tehdä työtä opiskeluiden ohessa. Opintotuki on monen opiskelijan ainoa tulonlähde. Suomi on myös ainoa Pohjoismaa, jossa perheenlisäyksen tuomia kustannuksia ei oteta opintotuessa huomioon, Opiskelijalapsiperheistä 60% elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Suomen on aika nousta nykyaikaan ja tehdä tarvittavat toimenpiteet lapsiperheiden aseman parantamiseksi. Tähän muutos saadaan palauttamalla opintotuen huoltajakorotus.
  • Koulutuksesta ei leikata. Kuluvalla hallituskaudella korkeakoulutuksesta on leikattu satoja miljoonia euroja. Niin korkeakoulut kuin opiskelijatkin joutuvat elämään jatkuvan epävarmuuden keskellä peläten uusia leikkauksia. Suomalainen koulutus on ollut maailmalla haluttu asia ja suomalaiset suorastaan revitään ulkomaille töihin. Suomen on aika nousta takaisin jaloilleen ja ottaa sille kuuluva ykköspaikka koulutuksen edelläkävijänä takaisin. 

Opiskelijat ympäri suomen kehottavat tulevia päättäjiä korjaamaan Suomen hieman raiteilta harhautuneen kurssin ja tekemään koulutuslupauksen. Muistathan sinäkin, opiskelija, että käyttämällä sinulle kuuluvaa ääntäsi, olet mukana luomassa uutta ja parempaa Suomea myös tulevaisuuden opiskelijoille. Älä heitä hukkaan mahdollisuutta vaikuttaa vaan tee se pieni ele ja äänestä eduskuntavaaleissa yhteisten asioiden edistämiseksi.

Tähän loppuun vielä kliseinen, mutta sitäkin tärkeämpi sitaatti Malcolm Forbesilta:

The purpose of education is to replace an empty mind with an open one.


Hyvää viikon alkua!
Sopo~Marjut

**************************************************

For the past week LAMKO had a tour presenting our activities with our lovely palm tree. During the tour you might have eaten our delicious candy and received free stamps but you also might have seen purple stickers and flyers with #KOULUTUSLUPAUS, meaning a promise for education. So what on earth does a promise for education actually mean? It's a campaign by the non-aligned Finnish national student organisations The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) and The National Union of University Students in Finland (SYL) alongside with their local student unions. The campaigns focus is to challenge the election parliament candidates and parties to give a #koulutuslupaus, a public commitment to one of the four important points of the campaign or to give a similar promise for education. The four points are:
  • Free education for all guarantees equality and a blooming economy
  • Extending the FSHS (The Finnish Student Health Service) to include all university students will guarantee the healthy workers of tomorrow
  • To give students a chance to focus on their studies instead of weakening their financial aid, but to also give students a chance to work while studying
  • Guarantee the Finnish success story - no more cuts to education
Students in Finland want to make Finland the number one country to study at once again. Education is an important thing to us all. So with a big smile on our face we welcome the election parliament candidates to make a promise for education.

I'd like to end this blog text with an quote from Malcolm Forbes:

The purpose of education is to replace an empty mind with an open one.

Have a great week!
The Head of social policies ~ Marjut

2. maaliskuuta 2015

Kokemuksia tutoroinnistaTapahtui eräänä heinäkuisena päivänä Turussa vuonna 2012. Kaivoin kännykän taskustani ja googlasin oliko opiskelupaikka LAMK:sta avautunut. Ilokseni sain huomata että nimi löytyi fysioterapian koulutusohjelmaan valittujen listalta. Mielessäni oli kuitenkin epäonnistuneet liikuntatieteellisen pääsykokeet. Päätin kuitenkin että jos kämppä löytyy niin otan paikan vastaan, tukisihan fysioterapian opiskelu unelmaani, liikuntatieteellistä. Takana oli jo insinööritutkinto, joten opiskelu tuntui tutulta ja muuttaminen Lahteen olisi mielenkiintoista. Mielenkiintoista ja unohtumatonta opiskelusta tosiaan tulikin. Erityisen unohtumattomaksi opiskelun Lahdessa ovat tehneet tehnyt tutorit, ennen kaikkea, ne sosterkan tutorit. Tällä kertaa kynän varressa Antti Löppönen, 3. vuoden fysioterapiaopiskelija, vertaistutor ja entinen sosterkan vertaistutorvastaava.

En ollut missään tapauksessa kiinnostunut tutoroinnista. Aikaisemmat kokemukset tutoroinnista eivät ole olleet mitenkään mieleenpainuvia. Mutta silloin pieni ja tehokas sosterkan tutoreiden joukko teki minuun vaikutuksen, sellaisen vaikutuksen että edes harkitsin hakemista. Nykyinen LAMKOn puheenjohtaja Heidi Lindström oli jättämässä vastaavan tehtävät ja avoinna oleva vastaavan pesti ja hänen rekrytointitaitonsa olivat loppulinen sysäys siihen että hakupaperit tutoriksi lähtivät menemään.
Tuolloin Heidi oli aloittanut menestyksekkäästi sosterkan tutoroinnin kehittämisen ja minun tehtäväkseni uutena vastaava tuli jatkaa sitä. Alussa tehtävä tuntui haastavalta, mutta sain onneksi rinnalleni paljon hyviä tutoreita joista osa oli myös hyviä luokkatovereitani. Vastuu ja tahtotila tutoroinnin kehittämisestä vain motivoivat minua tehtävässä. Tutorointia lähdettiin kehittämään voimakkaasti eteenpäin, tärkeimpiä teemoja olivat orientaatio-ohjelman kehittäminen, yhteistyön parantaminen koulun kanssa ja tutoreiden määrän kasvattaminen. Töitä tehtiin kovasti, mutta ei koskaan omien opiskelujen kustannuksella ja olen nyt valmistumassa selkeästi etuajassa. Olin juuri tuolloin jättämässä urheilujani vähemmälle ja tutorointiin pystyi hyvin purkamaan energiaa.
Kaksi vuotta myöhemmin jättäessäni tehtävän seuraavalle vastaavalle koen että olemme päässeet tavoitteiseen joita kaksi vuotta sitten asetettiin. Tutortoiminta sosterkalla on kehittynyt palvelemaan opiskelijoita, oppilaitosta ja tutoreita itseään. Sosterkan tutoreita on tällä hetkellä vajaa kolmekymmentä, lisäksi yhteistyö koulun kanssa toimii saumattomasti sekä orientaatio-ohjelma on tehty kattavaksi ja joustavaksi muutoksille/tarpeille.
Vaikka toiminnan kehittäminen antoi minulle paljon eväitä tulevaisuuteen, tärkeintä ja unohtumattominta ovat kuitenkin ihmiset ja kokemukset. Olen saanut kokea mielettömän hienoja ja niitä unohtumattomia hetkiä tutoreiden ja fuksien kanssa. Parasta on kun saa iloita siitä kuinka fuksien yhteishenki muodostuu ja porukka alkaa puhaltaa yhteen hiileen. Tärkeää on ollut myös se että olemme saaneet tarjota vuosien aikana uusille opiskelijoille ikimuistoisia hetkiä, erityisesti perinteisillä fuksipiknikeillä. Unohtumatonta on ollut myös sosterkan tutoreiden yhteishengen rakentaminen. Meistä on tullut suuri perhe, jonka kanssa voi jakaa ilot ja surut. Olemme kokeneet paljon onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta tärkeintä on ollut että kaikista olemme oppineet ja hankkineet kokemusta tulevaisuutta varten
Tutorhaku on parhaillaan käynnissä ja suosittelen ehdottomasti hakemaan! Tutorointia voi tehdä omasta näkökulmastaan ja omia tavoitteita tukien. Se ei ole taakka tai lisätyö, vaan se on mahdollisuus ja tapa oppia uutta. Tutoroinnin onnistumiseksi tarvitaan erilaisia ihmisiä. Tutorina sinun pitää ja saat olla oma itsesi. Se ei hidasta opintojesi edistymistä, päinvastoin, verkostosi kasvavat ja se auttaa sinua varmasti. Tutorointi ei lisää krapulapäiviesi määrä, vaikka tutorit osallistuvatkin tapahtumiin, se on omista valinnoistasi kiinni. Tutoreiksi ei valita bilettäjiä, vaan ihmisiä jotka haluavat kehittää omia taitojaan, olla rohkeasti oma itsensä, toimia ryhmässä ja ennen kaikkea toimia tutoreiden arvojen mukaan opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Hae siis tutoriksi!
Haluan kiittää kaikkia minun kanssa yhteistyötä tehneitä tutoreita, LAMKOa ja LAMKia, matka oli mahtava! Lopuksi tarina, jonka kirjoitin sosterkan vertaistutoreille orientoivaksi pohdinnaksi tätä kevättä varten. Olkoon tämä ajatuksia herättävä kirjoitus tähän loppuun:

”Tässä taannoin kuuntelin Pikku G:n ”me ollaan nuoriso”-biisiä. Se herätti fiiliksiä ja ajattelin vähän jakaa niitä teille. Olkoon tämä orientoiva kirjoitus tätä kevättä varten.
Mitään kantaa ottamatta artistiin, biisin sanat ovat aika osuvia meihin sosterkan tutoreihin ja siihen mitä tehdään. Mielestäni sosterkan tutoreiden tärkeimmät arvot ovat aitous, tasapuolisuus ja yhteishenki. Biisissä lauletaan siitä että ”jokainen meistä on VIP” ja muutenkin korostetaan sitä että jokaisella on omat haaveet ja tavoitteet, sekä jokaisen on ”saatava kulkee se oma tie”. Tärkeää on että jokainen tutor ja fuksi hyväksytään sellaisina ja koetaan että erilaisuus on vain rikkaus. Meidän tehtävä on korostaa sitä erilaisuuden rikkautta ja rohkeutta olla oma aito itsensä.
Biisissä lauletaan myös että ”virheist oppii ja kokemus karttuu”. Valitettavasti nykyään kilpailuyhteiskunta luo valtavia paineita myös meidän koulussa opiskeleville. Valtavan moni kärsii vakavista ongelmista stressin ja kiireen keskellä. Meidän tutoreiden on hyvä muistuttaa että huippuarvosanoilla, täydellisillä tehtävillä, deadlineilla ja opintojen edistymisellä ei saa stressata ja pitää antaa itselleen mahdollisuus myöhästyä ja epäonnistua.
Pikku G laulaa myös biisissään että ”se ottaa aikansa kaikki löytää paikkansa”. Usein unohdettu tutoreiden tehtävä on ryhmäyttää mukaan myös ne vähemmän sosiaaliset fuksit. Uuden ryhmän tullessa ryhmän vahvimmat tyypit pomppaavat esiin, ja ovatkin pääasiassa tutoreiden kanssa tekemisissä. Tällöin tutorointia pitää kohdistaa erityisesti myös niihin ujoimpiin ja pyrkiä luomaan yhtä vahva kokonaisuus. Voisin kuvitella että hyvä keino tähän on vaikka piknikillä se että tutori lähestyy juttelemalla erityisesti ryhmän ujoimpia. Pikku G:n sanojen mukaan se voi viedä aikansa, joten koko ryhmän tutoroinnin jatkuvuudesta on pidettävä erityistä huolta.”Happened on a sunny day at July 2012 at Turku. I took my phone and searched if I was selected as a student to LAMK. I was happy to see that my name was on the list of people who was accepted at Bachelor’s Degree Programme in Physiotherapy. Only failed entrance examination to Faculty of Sport and Health Sciences was on my mind. Still I decided that if I find an apartment, I would took the place. Studying physiotherapy would support my dream, to study Sport and Healt Sciences. I was familiar with studying because of my former studies (Bachelor of Engineering), and moving to Lahti seemed interesting. And so it did... What made my studies memorable was tutors, especially tutors from Faculty of Social and Health Care. (Sosterkka, as we call it.) This time holding the pencil: Antti Löppönen, third-year physiotheraphy student and the former head of tutoring at Faculty of Social and Health Care.
My former experinces of tutoring wasn’t very memorable so I wasn’t very interested about becoming a tutor. But that small and active group of tutors made me even thought about applying for tutor. Current chairman of LAMKO Heidi Lindström was about to left the task of leading tutoring, so open position and Heidi’s recruitment-skills got me to apply for tutor.
Back then Heidi had started enveloping tutoring at our faculty and my job was to continue that. At the beginning it seemed a little challenging, but I had a lot of good tutors beside me. Some of them was my classmates. The resbonsibility and intent of the task only made me more motivated. The main themes was to develop orientation-program and co-operation with school, and also to raise the number of tutors. We made a lot of work, but never at the expense of our own studies. For example I am graduating clearly ahead of schedule.  At that time I was just reducing training and tutoring was a good way to defuse energy.
Now, when leaving the task, I feel that we have reached the goals that we made two years ago. Tutoring has developed to serve students, school and tutors. There is about thirty tutors at our faculty, and also the co-operation with school is working very well. The orientation-program is now comprehensive and, if necessary, flexible for changes and needs.
Even though tutoring gave me good tools for the future, the most important are the people and all the experiences. I have experienced great and unforgettable moments with tutors and freshmen. One of the best things is to notice how togetherness among new students is forming. We have had the chance to offer memorable moments for new students, especially at the Freshmen-picnic (our way to welcome new students). Also we tutors have become a one big family, to whom we can share all our joys and sorrows with. We have experienced ups and downs, but all in all, we have learned a lot and gained knowledge to the future.
The search of new tutors is open at present, and I am definitely recommending to apply! You can do tutoring from your own point of view. It’s a way and a chance to learn, not a burden or extra-work. The main thing to manage at tutoring is to have different people on the group. As a tutor, you get to, and had to be yourself. It doesn’t slow down your studies, It’s the opposite: you get new contacts and it will surely help you at the future. Tutors take part on many student events, but being a tutor doesn’t increase the amount of hangoverdays. Its up to your own choices. Tutors are people who want to develop their own skills, being bravely themselves, work in a group and especially work to advance the welfare of students. Apply for a tutor!
I want to thank tutors, LAMKO and LAMK for this journey, it was amazing!  For the last, a story I wrote for our tutors to have something to think on this spring:

”Some days ago I was listening Pikku G’s song called ”Me ollaan nuoriso”. It araised some thoughts that I decided to share with you.
The lyrics of the song describes us tutors very well and what we do. I think that our most important values are authenticity, equality and togetherness. The song says: ”everyone of us is a VIP” and it highlights that each of us has our own dreams and goals. It is important that every tutor and new students are accepted as they are. It is our job to underline that dissimilarity is only richness.
There’s a line in the song what says that you can learn from your mistakes and gain experience. Unfortunately nowadays our society creates pressure, and it’s shown among students. Many students suffers from serious problems in the middle of all stress and rush. High grades, inclusive assingments, deadlines and progress of studies should not cause stress. Tutors job is to remind that it’s allright to be late or fail sometimes.
Pikku G also sings that it takes time for everyone to find their own place. It is important to notice less-social students as well. In a new group the strongest personalities takes place, and those students are often more involved with tutors. In that case, tutoring should be focused on the shy, and it is important to create as strong wholeness as well. I’m thinking that a good way as a tutor is to approach those quieter students e.g at events. As Pikku G says, it takes time. It is important to pay attention for tutoring the whole group.”

Kuva: Heidi Lindström