31. maaliskuuta 2015

Edunvalvonnan osavuosikatsaus

Opiskelijoiden edunvalvonta on opiskelijakunnan tärkein tehtävä. LAMKOssa tätä työtä tehdään jatkuvasti, mutta opiskelijoille emme ole onnistuneet edunvalvonnan merkitystä täysin konkretisoimaan. Edunvalvontatyön näkyväksi tekeminen on yksi toiminnan tavoitteistamme ja tässä kirjoituksessa pyrin avaamaan, millaisissa yhteyksissä opiskelijoilla on sananvaltaa. Edustajiamme on jäseninä useissa eri työryhmissä, lautakunnissa ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa.

1) Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Osakeyhtiön hallituksessa on täysivaltainen opiskelijajäsen (Miika Mäkitalo, LAMKOn edustajiston puheenjohtaja, liiketalous). Oy:n hallitus ei suorannaisesti ole edunvalvonnan toimielin, koska hallituksen jäsenen tehtävä on toimia osakeyhtiön parhaan edun mukaisesti, mutta on erittäin tärkeää saada päätöksissä myös opiskelijan mielipide kuuluville.

2) Korkeakoululautakunta. Korkeakoululautakunnan tehtäviin kuuluu

1. Ammattikorkeakoulutoiminnan, erityisesti koulutuksen kehittäminen

2. Koulutuksen ohjelmatason dokumenttien hyväksyminen

3. Opiskelijahallintoon ja muut opetukseen liittyvät päätökset, lukuun ottamatta tutkintolautakunnalle kuuluvia asioita:
Opiskelijahallintoon liittyvät päätökset
− opetussuunnitelmien ja tutkintovaatimusten perusteet
− opiskelijavalintaperusteet
− opinto-oikeuden pidentämisen perusteet
− siirto-opiskelijan valinnan perusteet
− yhteishaun ulkopuoliset hakuasiat
− muut opiskelijahallinnon päätökset

Muut opetukseen liittyvät päätökset
− pedagogisten ohjeiden hyväksyminen
− lukuvuoden pedagogisista aikatauluista päättäminen: tutkintopäivät,
vapaajaksot, ilmoittautumisajat
− muut opetukseen liittyvät päätökset

4. Laatujärjestelmä - opiskelijapalautejärjestelmän ja muut koulutukseen liittyvät
laatuasioiden linjaukset ja kehittäminen

5. Tutkintosäännön päivittäminen osakeyhtiön hallitukselle päätettäväksi

6. Strategioista lausuminen

Edustajina korkeakoululautakunnassa ovat LAMKOn edustajiston puheenjohtaja Miika Mäkitalo ja hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström.

3) Opintotukilautakunta. Opintotukilautakunnan tehtävänä on opintotukilain 9 §:n mukaan

1. seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti tai pyydettäessä lausunto opintojen edistymisestä

2. määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle
           
3. määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle
           
4. antaa Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, onko opintolainan valtiontakauksen saanut tutkinnon suorittanut, oikeutettu opintolainavähennykseen
           
5. antaa oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää opintotukilain 7 a §:ssä säädetyllä tavalla.

Opintotukilautakunnassa opiskelijajäseninä ovat Mika Blomberg (tekniikka), Ville Jokinen (liiketalous), Jussi Ruskeala (liiketalous) ja Antti Hartikainen (tekniikka).

4) Tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tärkein tehtävä on tutkintosäännön tekeminen. Tutkintosääntö antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Opiskelijaedustajana tutkintolautakunnassa on LAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

5) Multicultural campus.  Osa FCD-hanketta. Tässä suunnitellaan uutta aidosti kansainvälistä Lahden ammattikorkeakoulun kampusta. Edustajana LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen.

6) Opettajatutorkoulutus. Toteutetaan ensimmäistä kertaa LAMKissa. Olemme mukana seuraamassa ja kuuntelemassa sekä kouluttamassa tutoropettajia heidän koulutuksessaan tutoropiskelijatoiminnasta LAMKissa. Edustajina LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen sekä tutorvastaava Lauri Isotalo.

7) Opintojen ohjauksen kehittämistiimi. Suunnittelee ja kehittää ohjaustoimintaa LAMKissa. Tiimin jäsenet vastaavat ohjauksen käytännön toimenpiteistä yksiköissä ja koordinoivat ohjaustoimintaa ja ovat yhteyshenkilöinä koulutusalalla ja matriiseissa. Edustajina ovat LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen, LAMKOn tutorvastaava Lauri Isotalo sekä LAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

8) Koo-kuppiloiden asiakastoimikunta. Koo-Kuppiloiden asiakaspalautetta ja toiminnan kehittämistä käsittelevä toimikunta. Opiskelijaedustajina LAMKOn viestintävastaava Minna Ikkala ja kulttuurivastaava Juhana Salminen.

9) LAMKin strategiatyöpaja. LAMKin strategiatyöpajassa käsitellään strategian uudistamista, profiileja ja LAMKin tulevaisuutta. Edustajana LAMKOn viestintävastaava Minna Ikkala.

10) M19-tilajaosto. Tilajaostossa mietitään Niemen kampuksen tiloja yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa mm. kalusteisiin ja piirrustuksiin liittyen. Edustajina LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström ja varapuheenjohtaja Monna Salmi.

11) Sähköisten palvelujen kehittämisen työryhmä. Tarkoituksena on selvittää nykytilannetta opiskelijoiden sähköisten palvelujen osalta ja kehittää palvelukokonaisuutta tarkoituksenmukaiseksi ja toimivaksi. Opiskelijajäseninä ovat LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström ja koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

12) FUAS-opiskelijapalautetyöryhmä. Nimensä mukaisesti opiskelijoilta saadun palautteen käsittelyryhmä. Edustajana LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström.

13) Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä. Ryhmän tehtävänä on suunnitella opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja toimenpiteitä. Ryhmässä käydään läpi opiskelijoiden hyvinvointiky-selyn tulokset ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Käydään läpi eri toimijoiden kautta tulleita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Ryhmä tekee yhteistyötä alueen muiden hyvinvointitoimijoiden kanssa. Edustajina ovat LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström, LAMKOn pääsihteeri Jari Koistinen ja LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen.

14) LAMKin mobiiliapplikaatiotyöryhmä. Perimmäinen tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa useimmiten tarvittavan informaation löytymistä, kuten lukujärjestysten ja lounaslistojen. Edustajana LAMKOn tutorsihteeri Heidi Hujanen.

15) Laatutyön strateginen ohjausryhmä. Opiskelijajäsenenä LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Heidi Lindström.

16) Laatujärjestelmän kehittämistiimi. Opiskelijajäsenenä LAMKOn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Jussi Ruskeala.

17) E-Oppimisen kehittämisryhmä. eOppimisen kehittämisryhmä ennakoi pedagogisen ja teknologisen kehityksen mukaan tuomia mahdollisuuksia opetuksen ja opetuksen tukitoimintojen kehittämiselle ja tekee tältä pohjalta konkreettisia toimenpide-esityksiä LAMKin johdolle, koulutusaloille ja Tietohallinnolle. Opiskelijaedustajana LAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava Marjut Lehtinen.

Tässä ainakin 17 syytä, miksi toimistomme on välillä suljettu kokousten vuoksi. Näiden lisäksi on myös erinäisiä muita ryhmiä, joissa vaikuttamistyötä tehdään. Toivottavasti tämä antaa hieman käsitystä opiskelijakunnissa tehtävästä edunvalvontatyöstä, työtunteja niihin menee paljon!

Lomaterveisin,

pääsihteeri Jari Koistinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti