15. elokuuta 2016

Opiskelijan paremman huomisen puolesta

Mitä sinulle tulee mieleen ensimmäisenä kun ajattelet LAMKOa? Hyvät bileet? Opiskelijakortti? Tuutorointi? Kaikki ovat oikeita vastauksia. Ne eivät kuitenkaan ole se, minkä takia LAMKO, muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat tai Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ovat olemassa.

Ammattikorkeakoululaissa opiskelijakunnan tarkoitukseksi määritellään "toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään."

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ja miksi se on tärkeää? Se tarkoittaa sitä, että opiskelijakunta kokoaa yhteen opiskelijoiden näkemyksen eri asioista ja edistää parhaansa mukaan näitä asioita ammattikorkeakoulussa ja muualla yhteiskunnassa. Kuulostaa yksinkertaiselta ja sitä se onkin. LAMKOkin tekee tätä koko ajan ammattikorkeakoulun työryhmissä ja vaikuttamalla muilla tavoin. Esimerkiksi LAMKOn edustajistossa ja hallituksessa keskustellaan jatkuvasti opiskelijoiden asioiden edistämisestä.


Otetaanpa konkreettinen esimerkki. Muotoiluinstituutissa oli vuosia sitten materiaalimaksukäytäntö, jossa maksu oli sama kaikissa koulutusohjelmissa. Tämä tietysti suosi niitä, joiden käyttämät materiaalit olivat kalliita ja oli epäreilu niitä kohtaan joiden materiaalit olivat edullisia. LAMKOssa pohdimme mikä olisi meidän mielestämme paras ratkaisu tilanteeseen ja lähdimme tapaamaan silloista Muotsikan koulutusjohtajaa. Tapaamisessa sitten paljastui, että tosiasiassa maksujen hallinnointi olisi toteutuneiden maksujen pohjalta melko raskasta ja kaikki Muotsikan opiskelijat eivät olleet sitä mieltä että siihen siirtyminen olisi järkevää. Olimme siis oikealla asialla siinä mielessä, että maksukäytäntö oli epäreilu ja lähtöisin puhtaasti Muotsikan itsensä tarpeesta. Toisaalta emme olleet tehneet kotiläksyjämme sen suhteen että mitä mieltä Muotsikan opiskelijat olivat.

En muista että olisimme silloin pystyneet vaikuttamaan materiaalimaksujen keräämistapaan puoleen tai toiseen. Mutta tässä yhteydessä tuli opittua jotakin, nimittäin edunvalvonnassa on tärkeää tehdä taustatyöt ja olla yhteydessä niihin henkilöihin, joihin haluaa vaikuttaa. Lisäksi pitää tehdä töitä pitkäjänteisesti.

Toinen esimerkki tulee hieman myöhemmältä ajalta. LAMKOlla ei ollut riittävästi tilaa vaihto-opiskelijoille tarjottaville Household boxeille, toimistomme oli konkreettisesti täynnä niitä. Varaston vuokraaminen ulkopuolelta olisi ollut kallista ja epäkäytännöllistä. Lähdimme ratkaisemaan asiaa siten että pyysimme käyttöömme silloisen kampuksen tyhjillään olevan pommisuojan, joka sopi hyvin tarkoitukseen. Sen jälkeen kysyimme kirjastolta siellä käyttämättömäksi jääneet hyllyt ja kiinnitimme ne itse pommisuojan seinään. Tämä ei maksanut LAMKOlle ja opiskelijoille yhtään mitään (eikä myöskään ammattikorkeakoululle) ja se johti heti parantuneeseen palveluun vaihtareille.

Toiseenkin kysymykseeni taisi tulla jonkinlainen vastaus. Opiskelijakunnat ja muut opiskelijajärjestöt ovat ainoita tahoja, jotka edustavat pelkästään opiskelijoita ammattikorkeakoulussa (ja muualla yhteiskunnassa). Opiskelijoiden asioiden edistäminen johtaa opiskelijoiden elämän helpottumiseen ja siihen että opiskelijan ääni kuuluu yhteiskunnassa.

Vellu Taskila
Asiantuntija

SAMOK
http://samok.fi/


--IN ENGLISH--
For the student's greater tomorrow


What is the first thing that comes to your mind when you think about LAMKO? Great party? Student card? Tutoring? All of these are right answers. But they're not the reason why LAMKO, other student unions or SAMOK ry exists.

University of applied sciences law defines student union's purpose as "to work as a link to their members and to advance their societal, social and mental related aspirations, as well as the endeavors associated with studying and the student's status in the society."

What does this mean in usage? And why is it important? It means that the student union gathers student's view on different things and forwards these things at universities of applied sciences and elsewhere in the society. It sounds simple and it is. LAMKO does this all the time by operating at working groups of the university of applied sciences and influencing otherwise. For example, LAMKO's representatives and the board discusses constantly about advancing the students matters.


Let's take a concrete example. Years ago the institute of design and fine arts used to have a material fee policy, where the payment was the same with all the degree programs. This obviously favored those whose material were expensive and was unfair to those whose material were cheaper. Us at LAMKO tried to think what would be the best solution to this situation and we went to meet the education manager of that time to the institute of design and fine arts. Then was revealed that handling all the fees by actualized payments would be quite burdensome and all the students of the institute of design and fine arts didn't think that changing the policy would be reasonable. We were right about the fact that the payment policy was unfair and it originated from the institute's need. But we hadn't done our homework about what does the students actually think about the system.

I can't remember that we would've been capable of changing the way to collect material fees, but in this case, we did learn something crucial about promotion of interests. It's important to do some background checking and to contact the right persons, who you want to affect. Furthermore you need to do long-term work.

Another example comes from a later time. LAMKO didn't have enough space to store the household boxes which are offered to exchange students, our office was concretely full of them. Renting an outside storage room would've been expensive and impractical. We started to resolve this thing by asking to use the campus' empty bomb shelter, which was perfect for the cause. After that we asked the library for the excess bookshelves and attached them to the wall ourselves. This didn't cost LAMKO and the students (or the university of applied sciences) anything and it instantly led to improved service for the exchange students.

My other question got some kind of answer as well. The student unions and other student organizations are the only operatives, who represents only the students at the university of applied sciences (and elsewhere in the society). Advancing the students' affairs leads to easing their life and makes the students' voice heard in the society.

Vellu Taskila
Adviser

SAMOK
http://samok.fi/en

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti