25. marraskuuta 2016

Opinnoissa jaksaminen

Näin syksyn mittaan puheissa on ollut paljon opinnoissa jaksaminen.

Itsehän en tästä osaa kertoa ja onkin hieman ironista, että edes yritän kirjoittaa tästä LIRO ry:n järjestämien Get Away Lahti -kekkereiden jälkeisenä perjantaina, kun olen viimein jollakin asteella selvinnyt. "Getarit" tosiaan järjestettiin keskiviikkona... Hyvinvointiviikolla...

Perinteisesti voisi neuvoa syömään, juomaan, liikkumaan, ulkoilemaan, harrastamaan, nukkumaan ja tapaamaan läheisiä, mutta toivotaan että korkeakouluopiskelijat osaavat näitä tehdä jo jossain muodossa. Jos ei, niin apua saa terveydenhuollosta, oppilaitospastoreilta ja -psykologilta. Apua saa myös opiskelija- ja opettajatutoreilta, sekä opiskelijakunnalta.

Opiskelua voivat hankaloittaa tai helpottaa erilaiset opiskelutavat tai -ympäristöt. Koulun kehityksessä tarvitaan ehdotuksia ja toimenpiteitä. Aina kannattaa toimia ja viedä asia eteenpäin esim. opiskelijakunnalle. Kannattaa käyttää tarjolla olevia apukeinoja, jotta omakin opiskeluinto ja opiskelun laatu paranee. Opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun tulisi tukea sitä, että opiskelija pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja yhteiskuntaan. Tärkeää olisi sovittaa opiskelijoiden ja koulun tarpeet yhteen.


Voisin kuvitella, että jokaisella on hyvät ja huonot kautensa opintojen aikana. Eri asioihin panostetaan eri kausina ja jopa vuosina. Omakohtaisena kokemuksena voisin kertoa, että ensimmäisenä vuonna tein kaikki tehtävät ajoissa, suoritin kurssit ja enkä tenttinyt koskaan rästissä. Toisena vuonna aloin tutustumaan rästitehtäväpäiviin ja keskityin enemmän tutorointiin ja muuhun oheistoimintaan. Kolmannesta vuodesta en uskalla edes puhua, mutta ainakin koen tehneeni hyvää työtä LAMKOssa. Se on hienoa, että voin kokea oloni tärkeäksi koulussa, kun saan toimia opiskelijakunnassa.

Kirjoittaessani tästä aiheesta, koen velvollisuudekseni listata seuraavaksi top 5 helppoa tipsiä, joilla olen selvinnyt koulusta tähän asti.

1. Kaverit, tutorit ja opiskelijakunta - eli tiivistettynä kai verkosto ja (vertais)tuki
2. Tapahtumiin osallistuminen - liittyy hieman edelliseen, mutta halusin eritellä
3. Opintojen suorittaminen - eteneminen opinnoissa ja opintotuen saaminen kyllä piristää
4. Oheistoiminta - tutorointi, LAMKOn hallitus, huvijaosto, ynnä muut projektit
5. Kouluruoka - syökää kampuksilla; ruoka on edullista, se on hyvää ja sitä on riittävästi

Jättäkää toki omia vinkkejä kommenttiboksiin!

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- In English --

Managing through studies


During the fall, there has been a lot of talk about managing through studies.

I don't know what to tell you about this and it's kind of ironic that I'm even trying to write this post after LIRO ry's Get Away Lahti -party and on Friday, when I've barely survived. And Get Away Lahti was arranged on Wednesday... During wellness week...

Classically I could advice you to eat, drink, exercise, walk outside, have hobbies, sleep and meet your friends, but let's hope that everyone in university can do these some how. If not, you can get help from health care, institution pastors or psychologist. Also you get help from student tutors and professor tutors, as well as the student union.

Different learning styles and environments can complicate or ease the studies. Suggestions and actions are needed when improving the school. It's always good to act and take things to the next lever, for example to the student union. You should use the help you're offered, so your own study enthusiasm and quality of studies are improved. Student union and the whole university should support that the student can influence on their own life and the society. It's important to fit students' and school's needs together.


I could imagine that everyone has some up's and down's during their studies. You're more invested in different things during different periods or even years. I can tell you some personal experience, because during the first year I did all the assignments early, I passed the courses and never did an exam late. Second year, I familiarized myself with backlog days and I invested more in tutoring and other sideline work. And I don't even start with the third year, but I feel that I've done a great work at LAMKO. It's nice to feel myself important at school, when I get to work for the student union.

Now that I'm writing about this topic, I feel like it's my responsibility to list my top 5 tips, how I've survived through school for now.

1. Friends, tutors and the student union - summarized connections and (peer) support
2. Attending events - a little bit the same that the first one, but I wanted to specify
3. Accomplishing studies - getting through and getting the student allowance cheers up
4. Sideline work / activity - tutoring, LAMKO's board, events section and other jobs
5. School food - eat at campuses; it's cheap, good and there's enough of it

Leave your own tips in the comment box!

Tiia Kettunen
Head of Communications

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti