18. tammikuuta 2018

Puheenjohtajan startti ja hallituksen järjestäytyminen / Chairman's kickstart - and the board organized

Vuosi starttasi käyntiin, kun istuuduin LAMKOn toimistolle puheenjohtajan pöydän ääreen ekaa kertaa ja sain työpuhelimen sekä työläppärin nenän eteen. Okei, olen jo kahden viimeisen LAMKO vuoteni aikana ehtinyt istumaan kyseisellä paikalla, vaan en tiennyt vielä ekana vuotenani, että tulisin tekemään tässä oikeasti töitä useana päivänä viikossa. Lisäksi palatakseni mainitsemaani työpuhelimeen, tein ensimmäisen hankintani (tai no fyysisesti pääsihteerimme kävi sen ostamassa) kun sijoitimme uuteen ”pj-luuriin”.

Itse kun olen toiminut aiemmin viestintävastaavana (2016) ja tapahtumavastaavana (2017), tämä toimenkuvan muutos on melko suuri. Se ei kuitenkaan tunnu niin hurjalta, sillä viime vuoden aikana ymmärsin, mitä oikeasti haluan tehdä ja saavuttaa. Vaikka tapahtumat ja etenkin viestintä on erittäin lähellä sydäntäni yhä, nämä pari viikkoa on nyt jo ollut uskomattoman mielenkiintoisia ja juuri sitä, mitä toiminnalta kaipasin.


Lisäksi uudet, mahtavat opiskelijat ovat taas saapuneet LAMKiin, joten tammi-helmikuu tulee olemaan täynnä infoja, ständejä ja toimiston ruuhkien purkamista. Muutama info on jo itselläni takana ja pienen alkukankeuden jälkeen se on ollut ehdottoman mukavaa puuhaa, sekä on kiva tuntea auttavansa ehkä vielä hieman hämillään olevia fukseja ja toki muitakin opiskelijoita.

Näiden parin viikon aikana olen myös istunut toimistolla enemmän kuin kotonani ja nukkunut vielä vähemmän kuin olen kotona viettänyt. Laskekaa siitä. :D Mutta tämä on ehdottomasti ollut sen arvoista, ja uskonkin että hommat alkaa sujumaan ja työpäivät alkaa tasaantumaan, kun hallituksemme vihdoin järjestäytyi, toimijat saivat omat roolinsa ja tiimit, työryhmät, ynnä muut selvisivät. Hallituksen sektorit löytyvät nettisivuiltamme lamko.fi, kuvat hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajistosta laitetaan tammikuun lopulla sivuillemme!

Viime viikonloppuna meillä oli siis perinteensiirtoevakoksi kutsuttu koulutus- ja kokousviikonloppu, jossa hallitus, edustajisto, työntekijät ja vanhat toimijat opittiin uutta, perehdytettiin ja perehdyttiin, sekä ryhmäydyttiin.


Itse pidin esiintymiskoulutusta, jossa oli asiaa valovoimaisesta esiintymisestä, esiintymisjännityksestä, sekä kuinka edustaa itseään somessa. Vaikka en itse ole malliesimerkki missään edellä mainituista asioista, eikös se ollut niin, että tee niin kuin minä sanon eikä niin kuin minä teen? Kerroin myös LUT Yliopistosta (LUT:n ja LAMKin yhdistyminen) ja M19 (LAMKin uusi kampus) projektista. Lisäksi runsaan ryhmäytymisen, useiden Kahoot –pelien ja rennon iltaohjelman lisäksi oli ahkeria workshoppeja, kokouksia ja jopa koko vuoden toiminnan suunnittelua.

Tällä viikolla olen tavannut LAMKin tulevaa rehtoria jo kaksi kertaa ja muuten viikko on kulunut 14.2. järjestettävien After Ski Varjofuksiaisten parissa, sekä työ- ja projektiryhmissä. Tästä on hyvä jatkaa! Huikeaa alkanutta 2018 vuotta ja lämmin tervetuloa Lahteen vielä uusille opiskelijoille!

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja----

My year started, when I sat down behind the chairman’s desk at LAMKO’s office for the first time and got myself a work phone and a work laptop in front of me. Okay, I have actually sat there many times during my LAMKO years, but in the first year for example, I had no idea that I would actually work there officially for many days per week. And also returning to the work phone subject, it was my first authoritative purchase (actually our secretary general physically went to buy it) when we decided to invest in a new “chairman phone”.

In fact, when I previously worked as the head of communications (2016) and the head of events (2017), this change in the job description is quite huge. However, it doesn’t feel so major, since last year I realized what I really want to do and achieve. Even though events and especially communications are very close to my heart, these couple of weeks have now been incredibly interesting and just what I desired.


In addition, the new, great students have arrived to Lahti UAS, so January and February will be full of information, tours and office work. Few infos are already behind me, and after a small stiffness of performing, it has been absolutely fun, and it is nice to feel like I’m helping, maybe a little bit confused freshmen, and other students of course.

During these two weeks, I’ve also sat more at the office than at home, and slept even less than I’ve spent time at home. You can do the math. :D But this has definitely been worth it and I believe that things get on their rails and work days begin to moderate now that our board has finally organized, the board members got their own roles and teams, working groups and others. Board sectors can be found on our website lamko.fi, pictures of the board members and chairmen will be placed on our website at the end of January!

Last weekend, we had a weekend of training and meeting event called a “tradition transfer assembly”, where the board, the representatives, the employees and the previous operatives learned new, familiarized others and got familiarized, as well as got to know each others.


Personally, I kept the performance training, which was about brilliant and luminous performing, stage-fright and tensions, and how to represent yourself. Although I'm not a model example of any of the mentioned things, wasn’t the saying actually “do what I say and not what I do”? I also told current news about the LUT University (LUT and LAMK merging) and M19 (Lahti UAS's new campus) project. In addition to plenty of lifting the group spirit, several Kahoot games and a relaxed evening program, there were intense workshops, meetings and even year-round activity planning.

This week I met with the future principal of Lahti UAS twice already and otherwise the week has passed by organizing 14.2. After Ski Shadow Freshmen Party and in the work and project groups. It’s great to continue for here! Have a wonderful start of the 2018 year and also again; warm welcome to the new students in Lahti!

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti