19. huhtikuuta 2018

Mielenterveys ja myötätunto | Mental health and compassion

Tyypillisesti monien mielenterveysongelmien alkaminen sijoittuu nuoruuteen ja nuoreen aikuisuuteen. Mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat terveyshaittoja, ja ovat täten suuri syy pitkäaikaseen opiskelu- tai työkyvyttömyyteen sekä lisäävät syrjäytymisriskiä. Isolla osalla väestöä on ollut tai on elämänsä aikana vähintään yksi pidempiaikainen tai ajankohtainen häiriö. Tavallisimpia ongelmia on yleensä masennus, ahdistuneisuus ja/tai päihdeongelmat.

Opiskelijoiden kuormittuneisuus ja liiallinen stressi voi aiheuttaa ahdistuneisuushäiriöitä tai masennustiloja. Avoin keskustelu ja palveluihin hakeutuminen, sekä korkeakouluopiskelijoiden palvelujen saatavuus on erittäin tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Oireilu haittaa opiskelukykyä ja opinnot saattavat venyä tai keskeytyä. Opiskelukyvyn edistäminen ja tukeminen, sekä opiskeluun liittyvät erityispiirteet ja -tilanteet tulisi huomioida entistä paremmin. Mielenterveyden tukeminen lähtee aina ennaltaehkäisevästä työstä, häiriöiden tunnistamiseen ja lopulta hoidollisiin palveluihin ohjaamiseen.

Avun hakemisessa ei ole mitään noloa, päinvastoin. Mielenterveys puhututtaa somessa ja offline ympäristössä yhä enemmän. Jos asuisimme esimerkiksi Amerikassa, olisi meillä jokaisella oma terapeutti, jopa terapeuteilla olisi omat terapeutit.

Eilen 18.4. järjestettiin ensimmäisen kerran valtakunnallinen Opiskelijoiden mielenterveyspäivä. Sen ympärillä kampanjoidaan 9. – 20.4.2018 ja tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan kampanjoimaan mielen hyvinvoinnin puolesta.

Kampanjalla on vuosittain vaihtuva teema. Vuoden 2018 teemana on myötätunto. Kampanja on tarkoitettu kaikille korkeakouluissa ja toisella asteella opiskeleville, heidän parissaan toimiville ammattilaisille sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Lue lisää: https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/tietoa-kampanjasta/
Sananen myötätunnosta:

Myötätunnon prosessissa huomataan toisen tilanne ja ymmärretään toisen tunnetilaa, sen avulla halu toisen puolesta toimimiseen ja hyvän edistämiseen lisääntyy. Toisten auttaminen ja hyvät teot vaikuttavat positiivisesti myötätunnon kohteen sekä myötätuntijan mielialaan ja hyvinvointiin. Pienet teot merkitsevät valtavasti, arkinen läsnäolo ja kohtaaminen ei vaadi ihmeitä. Juuri sinä voit olla jollekin päivän piristysruiske!

Muista myös itsemyötätunto; lempeä ja ystävällinen suhtautuminen itseesi!

Jos kokoajan itse suoriudut ja selviydyt, et välttämättä huomaa mitä ympärilläsi tapahtuu. Ole läsnä, ole aktiivinen ja ole saatavilla. Tutustu avoimin mielin uusiin ihmisiin eri aloilta ja huomaa etenkin ne, jotka tuntuvat jäävän yksin. Katso asioita mahdollisimman monesta näkökulmasta, tutustu ja tiedosta asia, pohdi tilannetta eri perspektiivistä, ota muutokset vastaan ja ole avoin kehitykselle sekä uusille jutuille! Ole rohkea, hymyile opiskelutoverillesi, tervehdi opettajia ja kysy mitä toisille kuuluu.

Koita myös tunnistaa sisäinen kriittinen puhe ja muuta tyyliä puhua itsellesi tarvittaessa. Kun olet myötätuntoinen itseäsi kohtaan, pystyt osoittamaan sitä helpommin myös toisille. Lisäksi, opettele ottamaan kehuja, empatiaa ja kiitosta vastaan. Etenkin suomalaisilla on tapana vähätellä itseään. Sitä kautta vähättelemme myös kehun antajaa tai avuntarjoajaa. Jos koet haasteita elämässäsi tai opiskelussasi, käänny toisen puoleen äläkä jää yksin. Oma jaksaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on perusedellytys huolettomampaan elämään.

Minua auttaa ystävät, musiikki, kulttuuri, huumori, tietoisuustaidot, rentoutuminen, muistelu, kiitollisuus, lempeys ja pienet hyvät teot. Sinulla se voi olla esimerkiksi luonto, videopelit, perhe, liikunta tai päiväunet. Hyvinvointia tuovat lukuisat asiat, pidä niistä kiinni vaikka joskus stressaa tai tuntuu, että aika on kortilla!

Opiskeluaikana myötäelämisen kulttuuri lisää opiskelutyytyväisyyttä, edistää toimivampaa ryhmätyöskentelyä ja vähentää väsymistä. Jos ryhmähenki tai opiskeluympäristö ylipäätään on turvallinen, innostava ja salliva, tulee varmasti itsellekin rohkeampi ja luovempi fiilis. Esimerkin voima on suuri. Jakamalla omia tunteita, olet osana muuttamassa opiskeluyhteisösi ilmapiiriä ja toimintakulttuuria avoimemmaksi ja myötätuntoisemmaksi.

Tsemppiä kevääseen!

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja

----

Typically, the beginning of many mental health problems happens during adolescence and early adulthood. Mental health and substance abuse problems pose health hazards and are therefore a major cause of long-term school or work disability and increase the risk of exclusion. A large part of the population has been or is experiencing at least one long-term or short-term disorder during their lifetime. The most common problems are usually depression, anxiety and/or substance abuse problems.

Student work load and excessive stress can cause anxiety disorder or depression. Open discussion and finding to the services, as well as higher education students' access to services is very important for well-being. Mental health symptoms will hurt the ability to study and you might not reach graduation on time or even your studies may be interrupted. Promoting and supporting the ability to learn, and the special features and situations of students should be better taken into account. Support for mental health is based on preventative work, the identification of disorders, and ultimately of any therapeutic services.

It's not embarrassing to get help, but rather on the contrary. Mental health gets people talking more and more in the social media and the offline environment. If we lived in America, for example, we would each have our own therapists, even therapists would have their own therapists.

Yesterday 18.4. for the first time nationwide student mental health day was organized. There will be a campaign around it during 9.-20th of April 2018 with the aim of stirring up discussion about students' mental health and inviting everyone to campaign for the welfare of the mind.

The campaign has an annually changing theme. The theme of 2018 is compassion. The Campaign is intended for all those who are studying at universities and colleges, professionals who work with them, and others interested in the subject.

Read more: https://www.nyyti.fi/en/mielenterveyspaiva/tietoa-kampanjasta/

Something about compassion:

In the process of compassion, one observes the others situation and understands the others emotion, thereby increasing the desire to act better and promote good. Helping others and doing good deeds affect positively to the mood and well-being for the compassion giver and the target of the sympathy. Small acts mean a lot, daily presence and encounter needs no miracles. You might sometimes be just the cheer up of someone else's day!

Remember also self-compassion; gentle and friendly attitude towards yourself!

If you do all by yourself and you're in a survive-mode, you may not notice what's happening around you. Be present, active and available. Discover open mindedly the new people in different fields of study and notice especially those who feel left alone. Look at things from as many points of view as possible, explore and know the matter, take a different perspective, take the change as it is and be open to development and new things! Be courageous, smile at your study friends, greet teachers and ask how others are doing.

Try also to identify your internal critical speech and change the style to talk to yourself if needed. When you are compassionate towards yourself, you can also show it easier to others. Also, learn to praise, empathize and say thanks. Especially Finns tend to underestimate themselves. That feels like we also underestimate the praise or the help giver. If you experience challenges in your life or studying, turn to someone and do not stay alone. Having your own strength and well-being is a must for a more worry-free life.

Things like; friends, music, culture, humor, awareness skills, relaxation, memories, gratitude, gentleness and little good deeds, keep me going. You can enjoy, for example; nature, video games, family, exercise or naps. Well-being is brought by many things, do not forget them even though you sometimes feel stressed or feel that you're out of time!

During the study years, the culture of empathy increases student satisfaction, promotes more active team work and reduces tiredness. If the team spirit or study environment in general is safe, inspirational and authoritative, it will surely give a bolder and more creative feeling for yourself. The force of the example is great. By sharing your own feelings, you are part of transforming the atmosphere and the culture of your learning community into a more open and compassionate environment.

Have a mighty spring!

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti